الا که راز خدایی، خدا کند که بیایی                 تو نور غیب نمایی، خدا کند که بیایی
شب فراق تو جانا خدا کند به سرآید                 سرآید و تو برآیی، خدا کند که بیایی
دمی که بی تو سر آید خدا کند که نیاید            الا که هستی مایی، خدا کند که بیایی 
نظام هر دو جهانی امام عصر و زمانی               یگانه راهنمایی، خدا کند که بیایی
تو مشعری عرفاتی، تو زمزمی تو فراتی             تو رمز آب بقایی، خدا کند که بیایی
دل مدینه شکسته حرم به راه نشسته             تو مروه ای تو صفایی، خدا کند که بیایی
ترا به حضرت زهرا، بیا ز غیبت کبری                  دگر بس است جدایی، خدا کند که بیایی